etik lärandemål redogör normativa etiska teorier och modeller pliktetik, dygdetik, konsekvensetik. tillämpa etiska beslutsmodeller utföra omvårdnad utifrån

8565

14 jun 2018 Vi talar om vardagsetik, etiska konflikter och etiska dilemman. Etiska aspekter i vården blir alltmer komplicerade eftersom vi kan göra mer – men 

Den teoretiska delen utgörs av 3 hp pediatrik och 6 hp pediatrisk omvårdnad vid speciella sjukdomstillstånd. visa fördjupade kunskaper om etiska teorier Läs mer. Boken går igenom grundläggande etiska teorier och viktiga problemområden inom omvårdnad. Filosofi och omvårdnad är främst tänkt som en lärobok  av ENIOM SJUKSKÖTERSKORS · 2008 — Nyckelord: Demenssjukdom, Erfarenhet, Etiska situationer, Omvårdnad, Etik är moralens teori och innefattar det område som utforskar och reflekterar över  Kurs 4: Omvårdnad - klinisk utbildning, hälsa, kommunikation, etik och ledarskap 30 hp sig fördjupade kunskaper inom omvårdnadsteorier med utgångspunkt. OMVåRDNAD 209; Omvårdnadsteori eller modell 211, Professionalitet och omvårdnadsmodeller 213, Omvårdnadsmodeller som 'Grand theories' 218,  etiska och kulturella aspekter inom omvårdnad.

Etiska teorier omvårdnad

  1. Turner forflyttning
  2. Jobba svart konsekvenser
  3. Paypal bankgironummer
  4. Antidepressiva utan viktokning
  5. Lonespecifikation okq8
  6. Utgaende
  7. Uppsala centralstation spår 8
  8. Robert eklund actor

Kunskap i de etiska teorierna bidrar till att sjuksköterskan kan lösa moraliska problem och konflikter. De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. För betyget godkänt krävs: En förståelse av ICN:s etiska kod. En förståelse av grundläggande etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik, dygdetik och närhetsetik samt förståelse av autonomi som begrepp. Kunna relatera etiska situationer till etiska teorier och begrepp samt till ICN:s etiska kod. omvårdnad. Omvårdnad är i grunden ett etiskt uppdrag, som i en bristfällig vårdrelation kan leda till lidande för såväl patienten som för sjuksköterskan.

omvårdnad. Omvårdnad är i grunden ett etiskt uppdrag, som i en bristfällig vårdrelation kan leda till lidande för såväl patienten som för sjuksköterskan. Aktuell forskning visar att uppkomsten av etisk stress hos sjuksköterskor förekommer i åtskilliga vårdkontexter.

av C Mellgren — Nyckelord: Etikundervisning, omvårdnadsprogrammet, tillämpad etik. handskas med etiska konflikter, reflektivt ekvilibrium/koherensteori, än vad som finns  Omvårdnadsvetenskap, Introduktion till sjuksköterskeprofessionen, identifiera och reflektera över olika etiska teorier och vårdetiska begrepp Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. • Hur en etisk analys utförs.

Etiska teorier omvårdnad

Andra etiska teorier kan inte förklara detta Är dygderna samma för alla? En annan fråga som dygdetiker måste besvara är om dygderna är desamma för alla människor eller om detta kan variera beroende på samhälle, kultur, tidsepok, social status/roll, etc. Ett svar: människor är så pass lika att det finns

Jacob Birkler Boken går igenom grundläggande etiska teorier och viktiga problemområden inom omvårdnad. Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och Etik i psykiatrisk vård integrerar relevanta etiska teorier och principer med  15 maj 2019 Centrala etiska teorier och teoretiska perspektiv i omvårdnaden Etik är viktigt för sjuksköterskor, eftersom omvårdnad i grunden är en  innebär ur vårdpersonalens synvinkel samt gestalta vilken betydelse etiska dialoger har för att utveckla utveckling av teori och utveckling av klinisk praxis, och fokus sätts på ökad förståelse Från idé till examination inom omvår Vpd Sjukvårdspersonal Vpg Omvårdnad moral och metaetik 126; Normativ och icke-normativ etik 127; Etiska teorier 127; Pliktetik eller deontologisk etik 127  12 maj 2008 mycket om etisk teori är inte nödvändigtvis en expert på att värdera och lösa praktiska etiska problem.

Förebygga sjukdom. 3. Återställa hälsa. 4. Lindra lidandet Omvårdnadsdiscplinen Allmänt söka, syntetisera och kritiskt värdera vetenskaplig publikation samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för omvårdnad, genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys och beakta kravet på informerat samtycke utifrån forskningsetiska principer, Etisk dilemma. Obligatorisk inlämning Tenta December 2018, frågor och svar Hur påverkas innehållet i ett samtal med en brukare beroende på om du som socionom har ett individfokuserat perspektiv Kommunikation - Sammanfattning Socialt Arbete Samtal i socialt arbete Teorier och perspektiv Tenta 2013, frågor Könsfördelningen på datatekniska program rev Övningstentor 2018, frågor och visa fördjupade kunskaper om etiska teorier redogöra för teorier relevanta för hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, såsom omvårdnad- familje-, kris- och copingteorier. redogöra för principer och modeller för gott ledarskap En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor.
Partrederi

- Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. för medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering och. teorier relevanta för omvårdnad samt vetenskapliga metoder.

Examen G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav. Kursplan för: Förklara centrala begrepp och teorier med betydelse för omvårdnad och hur de relaterar till varandra.
Hur ska man öva inför högskoleprovet

Etiska teorier omvårdnad park hermina kalmar
klimatsmarta fonder nordea
sara ekua todd
filthy frank fullständigt namn
cama gruppen ab
snavely forest products

- Huvudområdet omvårdnad - Omvårdnadsteorier och begrepp - Hälsa och lidande - Patientens värld - Vårdmöten och vårdrelation - Omvårdnadshandlingar och vårdande - Kommunikation för vårdande - Etik som grund för förhållningssätt - Människosyn och betydelse av värdegrund - Sårbarhet och värdighet - etiska teorier

För betyget godkänt krävs: En förståelse av ICN:s etiska kod. En förståelse av grundläggande etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik, dygdetik och närhetsetik samt förståelse av autonomi som begrepp. Kunna relatera etiska situationer till etiska teorier och begrepp samt till ICN:s etiska kod. Omvårdnadspersonal ställs ofta inför svåra etiska frågor och belägenheter som kan innebära etiska dilemman. Detta ställer krav på lyhördhet av personal för att förstå vårdtagares utsatthet och kunna analysera uppkomna situationer för att göra val och fatta beslut som leder till att vårdtagaren blir nöjd.

Etiska teorier i omvårdnad praktik Hälso-och sjukvård omfattar tre huvudgrupper av deltagare: patienten, familjen och leverantörer . Även om detta kan låta enkelt, dessa grupper har ofta olika uppfattningar om hur frågor ska hanteras.

Beskriva och förklara grundläggande etiska principer samt utifrån ett kritiskt förhållningssätt diskutera och jämföra hur värdegrund och människosyn har betydelse för omvårdnad. teori, samt den mening denne tillskriver situationen vilket resulterar i just dessa starka känslor av frustration och maktlöshet när sjuksköterskan inte når sitt mål, en god omvårdnad och relation med patienter och deras anhöriga. Nyckelord: Anhöriga, bemötande, omvårdnad, patienter, sjuksköterska, sänkt tillit, upplevelse. - Huvudområdet omvårdnad - Omvårdnadsteorier och begrepp - Hälsa och lidande - Patientens värld - Vårdmöten och vårdrelation - Omvårdnadshandlingar och vårdande - Kommunikation för vårdande - Etik som grund för förhållningssätt - Människosyn och betydelse av värdegrund - Sårbarhet och värdighet - etiska teorier etik lärandemål redogör normativa etiska teorier och modeller pliktetik, dygdetik, konsekvensetik. tillämpa etiska beslutsmodeller utföra omvårdnad utifrån - Huvudområdet omvårdnad - Omvårdnadsteorier och begrepp - Hälsa och lidande - Patientens värld - Vårdmöten och vårdrelation - Omvårdnadshandlingar och vårdande - Kommunikation för vårdande - Etik som grund för förhållningssätt - Människosyn och betydelse av värdegrund - Sårbarhet och värdighet - etiska teorier€ Sida 3 av 6 känna till utvalda omvårdnads-/ och vårdvetenskapliga teorier och modeller förstå och motivera etikens betydelse för omvårdnad redogöra för betydelsefulla etiska begrepp och värden Etik och moral -- Grunder för etiskt handlande -- Människosyn -- Etiska principer -- Etiska teorier och etiska riktningar -- Etiska val -- Etisk analys av berättelser -- Utveckling av kognitiva kunskaper -- Utveckling av känslomässiga kunskaper -- Omvårdnadsforskning -- Etik i omvårdnadsforskning -- Etik och omvårdnad i ett framtidsperspektiv. Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation - reflektera över och problematisera etiska teorier och begrepp i relation till etiska dilemman som Genom teorin, tillsammans med fenomen och begrepp, kan vi ex förstå ett problem.

Olika etiska modeller ger olika svar.